නිෂ්පාදන

 • ADA982 ESP Air Purifier

  ADA982 ඊඑස්පී වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA982
  නිෂ්පාදන බර (kg) 5.60
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 230*290*430
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ කළු සුදු
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 25
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 15 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M30m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 250
  CADR (m3/h) 200
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 55
 • ADA981 ESP Air Purifier

  ADA981 ඊඑස්පී වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA981
  නිෂ්පාදන බර (kg) 5.60
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 230*290*430
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ කළු සුදු
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 25
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 15 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M30m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 250
  CADR (m3/h) 166
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 50
 • ADA603 Uv Light Air Purifier airdow

  ADA603 UV සැහැල්ලු වායු පවිතකාරක වාතය

  මාදිලිය නැත. ADA603
  නිෂ්පාදන බර (kg) 3.50 ක්
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) අංක 214*680
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ කළු; සුදු; රිදී
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 14
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 12 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 20m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 100
  CADR (m3/h) 80
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 50
 • ADA603 Photocatalyst Filter Air Purifier

  ADA603 ෆොටෝකැටලිස්ට් පෙරහන වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA603
  නිෂ්පාදන බර (kg) 3.50 ක්
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) අංක 214*680
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ කළු; සුදු; රිදී
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 14
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 12 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 20m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 100
  CADR (m3/h) 80
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 50
 • ADA602 Ultraviolet Air Purifier

  ADA602 පාරජම්බුල වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA602
  නිෂ්පාදන බර (kg) 3.30
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 236*182*392
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ රිදී; සුදු
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 14
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 12 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 20m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 100
  CADR (m3/h) 80
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 42
 • ADA602 Nano Photocatalyst Air Purifier

  ADA602 නැනෝ ප්‍රභාසංස්ලේෂක වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA602
  නිෂ්පාදන බර (kg) 3.30
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 236*182*392
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ රිදී; සුදු
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 14
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 12 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 20m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 100
  CADR (m3/h) 80
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 42
 • ADA602 Plasma Air Purifier airdow

  ADA602 ප්ලාස්මා වායු පවිතකාරක එයාර්ඩෝ

  මාදිලිය නැත. ADA602
  නිෂ්පාදන බර (kg) 3.30
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 236*182*392
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ රිදී; සුදු
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 14
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 12 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 20m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 100
  CADR (m3/h) 80
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 42
 • ADA377 Small Ionizer Air Purifier

  ADA377 කුඩා අයනීකාරක වායු පවිතකාරක

  මාදිලි අංකය  ADA377
  වර්ණ  කළු; සුදු; රිදී; අළු
  මාන  243*98*85 මි.මී.
  ශුද්ධ බර  කිලෝග්‍රෑම් 0.50
  නිවාස  ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න  බිත්ති සවි කර ඇත
  අයදුම්පත්  නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව; හෝටලය; ආපන ශාලාව; වැසිකිලිය
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ හෝ ඕඊඑම්
  සම්භවය ෂියාමන්, චීනය (ප්‍රධාන භූමිය)
 • ADA609 Hepa Air Cleaner

  ADA609 හෙපා එයාර් ක්ලීනර්

  මාදිලිය නැත. ADA60901
  නිෂ්පාදන බර (kg) 3.00
  නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය (මි.මී.) 360*157*215
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ කළු; සුදු; රිදී
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 36
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) 110 ~ 120V/220 ~ 240V
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 25m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 120
  CADR (m3/h) 90
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 50
 • ADA399 Hepa Filter Air Purifier

  ADA399 හෙපා පෙරහන වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA399
  නිෂ්පාදන බර (kg) 1.00
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 160*160*180
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ කළු; සුදු; රෝස; නිල්; කොළ
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න ඩෙස්ක්ටොප්
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; නිදන කාමරය; පාසල; රෝහල
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 4
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) ඩීසී 5 වී
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) M 15m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 45
  CADR (m3/h) 30
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 40
 • ADA377 Wall mounted ionizer Air Purifier

  ADA377 බිත්ති සවි කළ අයනීකාරක වායු පවිතකාරක

  මාදිලි අංකය  ADA377
  වර්ණ  කළු; සුදු; රිදී; අළු
  මාන  243*98*85 මි.මී.
  ශුද්ධ බර  කිලෝග්‍රෑම් 0.50
  නිවාස  ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න  බිත්ති සවි කර ඇත
  අයදුම්පත්  නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව; හෝටලය; ආපන ශාලාව; වැසිකිලිය
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ හෝ ඕඊඑම්
  සම්භවය ෂියාමන්, චීනය (ප්‍රධාන භූමිය)
 • ADA685 Hepa Floor Air Purifier

  ADA685 හෙපා බිම් වායු පවිතකාරක

  මාදිලිය නැත. ADA68501
  නිෂ්පාදන බර (kg) 8.00
  නිෂ්පාදන ප්රමාණය (මි.මී.) 679*184*185
  වෙළඳ නාමය එයාර්ඩෝ/ ඕඊඑම්
  වර්ණ රිදී; ග්ලෝඩන්
  නිවාස ඒබීඑස්
  ටයිප් කරන්න මහල
  අයදුම්පත නිවස; කාර්යාලය; විසිත්ත කාමරය; සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව; හෝටලය
  ශ්‍රේණිගත බලය (W) 50
  ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවය (V) 110 ~ 120V/220 ~ 240V
  ඵලදායී ප්‍රදේශය (m2) ≤45m2
  වාතය ගලායාම (m3/h) 300
  CADR (m3/h) 200
  ශබ්ද මට්ටම (dB) 55
123 ඊළඟ> >> පිටුව 1/3