ការតាំងពិពណ៌

 • project

  ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងដែនអន្តរជាតិសៀងហៃប្រទេសចិនថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១

 • project

  ពិព័រណ៍កំពង់ផែ Xiamen Songyu_ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

 • project

  ICEE ឥណ្ឌូណេស៊ី_December 17 ~ 19, 2019

 • project

  IFA_ ថ្ងៃទី ៨ ~ ១១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩

 • project

  ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងហុងកុងអេចធីខេអេស៊ីថ្ងៃទី ១៣ ~ ១៦ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩

 • project

  ពិព័រណ៍អចលនទ្រព្យសានស៊ីថ្ងៃទី ២៦-២៨ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

 • project

  ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុង - ហុងកុងថ្ងៃទី ១៣ ~ ១៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨

 • project

  ពិព័រណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់វិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មចិនថ្ងៃទី ៨-១១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨

 • project

  ពិព័រណ៍ប្រព័ន្ធខ្យល់អាកាសអន្តរជាតិសៀងហៃថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ~ ថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨

 • project

  អំណោយប្រភពសកលនិងផ្ទះថ្ងៃទី ១៨ ~ ២១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨

 • project

  អំណោយប្រភពសកលនិងទំព័រដើមថ្ងៃទី ១៣ ~ ១៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៣

 • project

  អំណោយប្រភពសកលនិងផ្ទះថ្ងៃទី ១៣ ~ ១៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១២

 • project

  អំណោយប្រភពសកលនិងទំព័រដើមថ្ងៃទី ១៣ ~ ១៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១១