ពិព័រណ៍

 • project

  China Xiamen International Cross-border E-Commerce Industry Expo_11~13 មិថុនា 2021

 • project

  ពិព័រណ៍កំពង់ផែ Xiamen Songyu_មករា 2020

 • project

  ICEE ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី_ថ្ងៃទី 17 ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019

 • project

  IFA_ថ្ងៃទី 8 ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019

 • project

  HKTDC HongKong Electronics Fair_ ថ្ងៃទី 13-16 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019

 • project

  Shanxi Real Estate Expo_October 26~28, 2018

 • project

  HKTDC HongKong Electronics Fair_October 13~16, 2018

 • project

  ពិព័រណ៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ប្រទេស​ចិន_ថ្ងៃ​ទី 8-11 ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2018

 • project

  ពិព័រណ៍ប្រព័ន្ធខ្យល់អាកាសអន្តរជាតិសៀងហៃ_ឧសភា 31 ~ 2 មិថុនា 2018

 • project

  Global Sources Gifts&Home_ ថ្ងៃទី 18 ដល់ 21 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2018

 • project

  Global Sources Gifts&Home_October 13~16, 2013

 • project

  Global Sources Gifts&Home_October 13~16, 2012

 • project

  Global Sources Gifts&Home_October 13~16, 2011